Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB HOĂC CÁC ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ TRUY CẬP CỦA BẠN. BẠN CHỈ ĐUỢC PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BÊN DƯỚI ĐÂY.

1. Quy định chung và điều khoản

VeryGirlie, bao gồm chủ sở hữu, người cấp phép, giám đốc, cán bộ, quản lý, thành viên, đại lý và nhân viên yêu cầu tất cả khách hàng truy cập vào các Trang Web, áp dụng cho https://verygirlie.vn và các kênh liên quan (Cùng với “Trang Web”) tuân thủ các Điều khoản Sử dụng sau đây.

Việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn không nên sử dụng Trang Web.

VeryGirlie có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo ý của mình và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cá nhân cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này đồng nghĩa sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào.

2. Sở hữu trí tuệ

A. Chủ sở hữu; Giấy phép

VeryGirlie sở hữu, vận hành, cấp giấy phép, điều khiển và cung cấp quyền truy cập trang web. Tất cả các thông tin, tài liệu, ứng dụng, phần mềm và các nội dung khác của trang web trong quá khứ, hiện tại và tương lai là tài sản của VeryGirlie trừ khi có ghi chú khác và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác. Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và trang phục thương mại đều thuộc quyền sở hữu của VeryGirlie trừ khi có ghi chú khác và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc được ký kết bằng văn bản bởi VeryGirlie, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ quyền nào (hoặc ngụ ý, bác bỏ hay nói cách khác) trong hoặc đối với bất kỳ Trang Web nào hoặc nội dung của chúng.
Việc sử dụng, sao chép, bán, cho thuê, cho mượn, phân phối, sửa đổi, tải xuống, tạo ra các tác phẩm phát sinh, đăng tải hoặc xuất bản bởi bạn, trực tiếp hay gián tiếp, về bất kỳ nội dung nào của bất kỳ Trang Web nào, hoặc những nội dung khác, ngoại trừ việc cho phép hạn chế dưới đây, đều bị nghiêm cấm.

B. Thông tin người dùng tải lên

Trang web có thể cho phép bạn tải lên hoặc gửi thông tin, phần mềm, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác đến, thông qua hoặc trên Trang Web (Thông tin người dùng tải lên). Ví dụ: Trang Web có thể cung cấp diễn đàn, bảng tin, wiki, phòng chat, blog hoặc các khu vực tương tác khác. VeryGirlie không xác nhận bất kỳ thông tin nào đã tải lên của người dùng và việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào đã tải lên của người sử dụng là rủi ro của bạn. VeryGirlie có quyền, xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa Thông tin người dùng tải lên, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do nào theo ý riêng của mình. VeryGirlie không có nghĩa vụ giám sát trước Thông tin người dùng tải lên, nhưng theo ý riêng của mình, có thể theo dõi, sửa đổi, truyền tải qua nhiều mạng, từ chối, hạn chế, di chuyển, chặn truy cập hoặc xóa bất kỳ thông tin nào đã tải lên. Bạn đồng ý không chấp nhận thanh toán cho Thông tin người dùng tải lên từ bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, chấp nhận thanh toán để bao gồm một biểu tượng, quảng cáo thương hiệu hoặc các nội dung thương mại khác trong Thông tin người dùng tải lên.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tất cả Thông tin mà bạn cung cấp qua bất kỳ Trang Web nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, VeryGirlie sẽ chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ Thông tin người dùng tải lên nào mà bạn tải lên, đăng hoặc cung cấp qua bất kỳ Trang Web nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Thông tin người dùng tải lên, cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại của bất kỳ loại phát sinh như là kết quả của người dùng tải lên thông tin.
Khi bạn tải lên thông tin người dùng thông qua Trang Web, bạn đã cho phép VeryGirlie, không có bất kỳ khoản tín dụng hoặc bồi thường nào cho bạn, miễn phí bản quyền, không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không hạn chế, không hủy ngang, và có thể chuyển nhượng, được cấp phép để sử dụng, sửa đổi, hiển thị, sao chép, tái sử dụng, thể hiện, bán, biên dịch, tạo các sản phẩm phát sinh, phân phối và xuất khẩu bất kỳ Thông tin người dùng tải lên toàn bộ hoặc một phần hoặc để kết hợp vào các việc khác dưới bất kỳ hình thức nào, phương tiện truyền thông, phần mềm hoặc công nghệ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào.

C. Bản quyền

VeryGirlie có quyền xóa bất kỳ nội dung nào trong bài viết hoặc được đăng lên Trang Web mà bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của người khác.
Thông báo cho VeryGirlie về bất kỳ vi phạm bản quyền bị cáo buộc nào trên Trang Web phải được chuyển đến support@verygirlie.com

Back to top button

Phát hiện Adblock

Vui lòng xem xét hỗ trợ tụi mình bằng cách vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo (Adblock) của bạn